تلفن ثابت رو اینترنتی پرداخت کردم، حالا بعد چند وقت تلفن گویاشون زنگ زده که اگه تا 72 ساعت پول ندی، تلفنت قطع میشه، رفتم با زبون روزه هلک هلک دفتر خدمات الکترونیکی دولت!! خانم مهربون! میگه باید بری مرکز اصلی مخابرات. یه دو دو تا چهارتا کردم گفتم حالا کو تا 72 ساعت. فردا صبح برم که هوا هم خنک تر باشه. اینه واقعا تکنولوژی؟ فحش قمی هم بخوای بدی، میان تذکر میدن. همونا که نوریه میگه