کی میگه آمریکایی ها وحشی هستن و خونخوار و پدسگ؟ ببین رئیس جمهورشون چقدر روحش لطیفه؟ (((:

اوباما