خودکشی برام قابل درک نبوده و نیست.

سیرابی اسلحه بردار برو چند نفرو بکش تا کشته بشی بدبخت!

خاک بر سر بی شعور نفهمت...

خودکشی