آقا اگه بگیم یک پنجم ماه رمضون گذشت، گناه کردیم؟ (((((((: خدا که میدونه ته دلمون هیچی نیست، غذا را نمیگما، منظورم بی منظوریه (((: