هر که در عشق سر از قله برآرد هنر است

همه تا دامنه ی کوه تحمل دارند

ـ دکتر مژگان عباسلو