آیا جمله ی «ماه رمضون افتاد توی سرازیری»، یک جمله ی عاشقانه است؟