اولین نسخه از هر چیزی مزخرف است ـ ارنست همینگوی


به قول دوستم سید وحید سمنانی: به غیر از نسخه های خطی!