من تا حالا دیدار دانشجویان با رهبری نرفتم و دیگه هم نمیرم. اونم به چند دلیل: اول اینکه به جای دیدار دانشجویی یه بار رفتم دیدار اساتید با آقا ((((:، دوم دیگه دانشجو نیستم که برم و سوم اینکه وقتی یه عالمه دانشجوی جدید هست که مشتاقن برن، مثل همیشه کارت دیدارم (اگه تماس بگیرن که بیا) رو میدم به همونا که برن/ وقتی هم میخوام برم دیدار، خودم را مثلا قاطی دیدار مردم آذربایجان یا یه جای دیگه (((: کردم و رفتم یا اینکه نشستم یه روزی بیاد که دیدار دو نفره برم. خودم و آقا ((((: