آخرین پیامک مرحوم معین رئیسی به من: قدر بشناسید مستان آخرین پیمانه را/ ساقی امشب می کند تعطیل این میخانه را/ گو به مهمانان که مهمانی به پایانش رسید/ خورده یا ناخورده باید ترک کرد این خانه را/ پیشاپیش عید فطر مبارک