الان یه فعال فرهنگی بپرسه «سیمین بهبهانی مگه زنده بود که مرد؟» عیبی داره؟