شادمانیم که در سنگدلی چون دیوار/ باز هم پنجره ای در دل سیمانی ماست/ فاضل نظری