یک حوزه ی بررسی روانشناسی کودک و رسانه های جدید، خوندن کامنت پست های عموپورنگ توی اینستاگرام هست/ بعضیا می پرستندش (((((: