عمق درد نویسنده ی این مطلب رو داشته باشید: در شرایطی که پسران با این موانع روبرو هستند، دختران با آرامش کنکور میدهند و به دانشگاه میروند و وقتی مدارک بالای دانشگاهی گرفتند، پسران از آنها عقب می مانند و مجبور میشوند با دختران نسلهای بعدی ازدواج کنند. با این سیاست، نسلی از دختران در این وسط مانده و امکان ازدواج پیدا نمی کنند؛ این قضیه نیز خود یک بحران جدی است.

سربازی بهتر از این نمیشه؟