امروز توی بانک نشستم توی نوبت، یه پیرمرد شیش تیغ ماشین خفنش رو دم در پارک کرد و اومد تو و با همه کارمندا خوش و بش کرد و 6 تا باجه ای که فقط دو تاش فعال بود رو به کار گرفت و یه پول قلمبه ای که فقط هم تراول بهش دادن ـ حالا اگه ما بودیم یه گونی پول هزار تومنی میدان ـ رو گذاشت زیر بغلشو رفت.

حالا بماند که داشت یه ساعت خاطره هم واسه شون تعریف میکرد از...

حالا تو بگو پول بهتر است یا ثروت؟