دیشب ساعت 2 از خواب بیدار شدم و گیج و منگ به در و دیوار نگاه می کردم: «من چه کاره ام؟» اولین چیزی که به ذهنم رسید: «نویسنده ام؟» با این سوال کلنجار رفتم ولی پاسخی پیدا نکردم. لحظاتی گذشت تا هشیاری ام برگردد... چه خوابی می دیدم؟ یادم نیست...

پ.ن: غذا هم زیاد نخورده بودم، الکی گیر ندید