هر وقت این همشهری جوان وسط یه ماجرایی میاد پرونده ویژه کار میکنه، اوضاع برعکس میشه/ دو موردش اینه: پاشایی بیمارستان بود، یه تیتر یک ازش کار کرد که پاشایی مرد مبارزه با سرطان هست، مجله پنجشنبه منتشر شد (میدونید که توی تهران همشهری جوان هفته بعد پنجشنبه قبلش منتشر میشه) فرداش پاشایی مرد/ هفته پیش برای کیروش کار کرد، فرداش ایران باخت/ خب بذارید یه ماجرایی تموم بشه