جعفر پناهی اگه فیلم از اتاق خوابش هم بگیره و برای برلین بفرسته، بازم خرس طلا میگیره/ جایزه سیاسی دیگه ذوق کردن داره؟/ اینقدر این جایزه تابلو بوده که یه سری از روشنفکرنماها هم جرأت خوشحالی ندارن (((: