احساس می کنم خیلی بی اعصاب شدم و فکر می کنم این بی اعصابی به خاطر ننوشتن هست، خیلی وقته داستانی ننوشتم/ توی این چند روز سه تا فیلم مزخرف دیدم، میهمان داریم، خواب زده ها و کنسرت روی آب. این آخری رو که فقط زدم رفت جلو و افسوس خوردم به حال کارگردان، هر چی هم گشتم ندیدم بنویسه «فیلمنامه نویس» چون معلومه که فیلمنامه نویس نداشته/ خدا رحمت کنه کارگردانش رو ولی از این لحظه به بعد هر چی فیلم مزخرف ببینم، همون موقع زنگ میزنم به کارگردان و فحش کاف دار میدم، فکر کنم اینجوری از صد تا نقد نوشتن تاثیرش بیشتر باش...