چرا بعضیا هر وقت میخوان خودشون رو به زبون معرفی کنن، اسمشون رو توی مقاله و یادداشت و ایمیل بنویسن و یا اصلا برن مستراب! هی یه اسم دکتر اول اسمشون اضافه میکنن؟ جلوی خدا هم مثلا میگن من دکتر... هستم، خدایا یه پولی بده به ما؟