امکان داره کسی قبل از خوردن لیوان آبی که با چند تا بسته قرص غنی سازی کرده، بسم الله بگه؟ گناهای دیگه چطور؟ ممکنه کسی مثلا دقت کنه که رو به قبله گناه نکنه؟ خدایا این آخر شعبان به ما رحم کن...