وزیر محترم در مورد خودروسازان داخلی گفتند: دوستان به شدت روی مسائل کیفی و نواوری ها کار می کنند و انچه که ما شاهد هستیم و خودم هر دوهفته یکبار جلسه دارم این است که یک مقدار کم لطفی است که نسبت به تولیدات داخلی چنین تبلیغ شود/ بابابزرگ خودت چی سوار میشی؟ تا حالا ماشین صفر از نمایندگی گرفتی که یک سال برای رفع ایراداتش سگ دو بزنی؟ تا حالا ماشین صفر دیدی از سقفش آب بچکه؟ یا از زیرش روغن بچکه؟ یا از تهش توی جاده جیش کنه؟

واکنش وزیر